KATODNA ZAŠTITA

TECHART REŠENJE

Korozija je kompleksan fenomen jer je najčeće izazvana jednovremenim uticajem više faktora.

Za sprečavanje korozije čelika neophodno je da su korozioni parametri u granicama definisanim standardima SRPS EN 12954, ISO 15589-1, SRPS EN 12696, SRPS EN 13509, SRPS EN 50162 itd.

Katodna zaštita se kao mera za zaustavljanje korozije i produženje radnog veka objekta može primeniti na sve arimirano-betonske objekte i metalne konstrukcije koju su kontaktu sa elektroprovodnom sredinom poput: tla, betona, vode i vodenih rastvora.

U praksi, najčešća primena katodne zaštite je za sledeće objekte:

♦ podzemni ili podvodni metalni cevovodi;

♦ čelični rezervoari;

♦ čelična pristaništa, dokovi, pretakališta, ustave, stubovi;

♦ armiranobetonske konstukcije: rashladni tornjevi, šipovi, postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, fabrike vode, mostovi, stubovi, saobraćajnice, garaže, tuneli, kablovi za prednaprezanje, ankeri, sidra….

Kao verifikacija primenjenih mera vrši se merenje korozionih parametara i monitoring brzine korozije objekta, tj. meri se brzina korozije: zida cevovoda, zida rezervoara, armature i dr.metalih objekta podložnih koroziji;

KATODNA ZAŠTITA ZA ARMIRANO-BETONSKE KONSTRUKCIJE

Katodna zaštita se kao mera za zaustavljanje korozije i produženje radnog veka objekta može primeniti na sve armirano-betonske konstrukcije.
Oblast katodne zaštite za armirano betonske konstrukcije je regulisana standardom: SRPS EN 12696 – Katodna zaštita čelika u betonu.
Ispunjenost kriterijuma predmetnog standarda garantuje zaustavljanje korozije i produženje radnog veka objekta za više decenija.
Sistem katodne zaštite za armirani beton se sastoji od specijalnih MMO anoda koje se ugrađuju u beton, stanice katodne zaštite, ugradnih referentnih elektroda i kablovskih veza.
Katodna zaštita je jedini metod za sprečavanje korozije armature kod betona. Katodna zaštita armiranog i prenapregnutog betona je tehnički i ekonomski opravdana pri izradi mostova, sabraćajnica, tunela, prevodnica, marina, brana, tornjeva, zgrada i ostalih kapitalnih objekata, jer produžava radni vek za više decenija pri čemu su smanjeni troškovi održavanja.

KATODNA ZAŠTITA SE PRIMENJUJE KAKO PRI IZGRADNJI NOVIH KONSTRUKCIJA TAKO I U POSTUPKU REPARACIJE OŠTEĆENOG BETONA .

U slučaju reparacije starog betona nepohodno je ukloniti ceo sloj kontaminiranog starog betona. Pri reparaciji koriste se titanijumske anode u obliku mreže kojima se oblaže površina betona. Po završenoj montaži, anode se prekrivaju slojem prskanog betona.

Pri izradi novog armiranog betona, titanijumske anode se postavljaju na armaturnu mrežu u toku izgradnje. Nepohodno da su anode galvanski odvojene od armature.
Kriterijum zaštitinog potencijala i gustine zaštitne struje zavisi od vrste agresvnih supstanci.

MERENJE I PRAĆENJE KOROZIJE

Sistem za merenje i praćenje korozije se sastoji od korozione sonde, referentne elektrode, data logera i odgovarajućeg softvera. Vrši se merenje potencijala katodne zaštite, inteziteta i gustine korozionih struja (AC i DC), naizmeničnog napona na šitćenoj konstrukciji i brzine korozije. Merenje brzine korozije je efikasan i neophodan način za utvrđivanje efikasnosti primenjenih mera protiv korozije.

DALJINSKO OČITAVANJE

Sistem za praćenje korozije se može nadograditi sistemom za daljinsko očitavanje podataka. Konekcija može biti bazirana na GSM/GPRS. Daljinsko praćenje korozije je nepohodno kako bi se pravovremeno reagovalo u slučaju da je objekat ugožen.

EKONOMSKA OPRAVDANOST ZAŠTITE OD KOROZIJE

Troškovi održavanja objekata su očigledno smanjenji ako se izbegnu štete od korozije.
Primena katodne zaštite je potpuno opravdana kako za nove tako i za stare objekte, jer se ovim sistemom potpuno zaustavlja dalja korozija i produžava se period eksploatacije za više decenija.